Stir Of Echoes

by Goodfoul

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
04:11
2.
04:20
3.
03:36
4.
04:40
5.
6.
7.
04:42
8.
04:45

credits

released June 1, 2001

tags

license

all rights reserved

about

Goodfoul Chodov, Czechia

contact / help

Contact Goodfoul

Streaming and
Download help

Track Name: Beauty
BEAUTY
Such a junkyard is round of each town.
Filled of broken toys-who would count them?
With each of them a child was playing.
The kid may grow up and right off he lacks his light.
By-and-by all of us will feel it-who would count us?
Much of who is standing in this line.
We´re looking for the fight against the timeflow.
The fight,that we could win.
We could,but didn´t want.
We did buy the light and everywhere sented roses.
Rose-bush has a lot of thorns.
What beauty.
The beauty,that gives pain.
The dark,that is painful.
It´s just the another beauty...

KRÁSA
Taková skládka je za každým městem.
Plná rozbitých hraček-kdo by je počítal?
S každou z nich nějaké dítě si hrálo.
Možná už vyrostlo a najednou nedostává se mu světla.
Všichni to jednou pocítí-kdo by nás počítal?
Moc je těch,co tu stojí v řadě.
Proti proudu času hledáme ten boj,
který jsme mohli vyhrát.
Mohli,ale nechtěli.
Kupovali jsme světlo a všude voněly růže.
Růžový keř má mnoho trnů.
Jaká krása.
Krása,která bolí.
Tma,která bolí…
Track Name: Trauma
TRAUMA
Sleeping,awaken in dream,
there,where I still roam,
I´m root of a tree,
this paradise become hell.
Sand falling into my eyes,
they came again-in silence,
my tree trembled with fear,
from the clear heaven fell tears...
Unusualy they deform space,
now I know destination of theirs,
I know,what they mean,
when they crawl along across the land
possesed by frost.
The glare is burning my face,
they admire the picture of blood,
I know,what they mean,
when they crawl along,
I shall be touching their Aura-forever...
”We are your Sun” (How can you lie to me?),
”Forgotten silence” (My own Sun dies),
”We are a cold pain” (You are the shadows of solitude!)...
From the clear heaven fell tears...

TRAUMA
Spící,snem probuzen,
tam,kde stále bloudím,
jsem kořenem stromu,
ten ráj se stává peklem.
Písek mi padá do očí,
přišli znovu - tiše,
můj strom se zachvěl,
z čistého nebe padly slzy…
Podivně deformují prostor,
znám už jejich smysl,
vím,co to přináší,
když se plazí krajinou
posedlou mrazem.
Záře mi spaluje tvář,
oni obdivují krvavý obraz,
vím,co to přináší,
když se plazí,
dotknu se jejich Aury-navěky…
“My jsme tvé slunce“ (Jak mi můžete lhát?),
“Zapomenuté ticho“ (Mé vlastní slunce umírá),
“Jsme chladná bolest“ (Jste stíny samoty!)…
Z čistého nebe padly slzy...
Track Name: Torn
TORN
I see,
I feel,
you are still bleeding.
I try to hollow out something to the wall
with this little rusty nail.
Maybe out of despair.
And sweat glued my hear...
The last door,
I´m falling,
when you are bleeding.
It manages to silence me and make me blind
insofar in order not to could sue?
Do they permit it?
I can not resigned myself to that...
Torn...
Away...
It´s my way...
I´m torn into peaces,
I know,I can not scream
and that little blue spot on back
of your hand grow up right off...

ROZTRHANÝ
Vidím,
cítím,
že stále krvácíš.
Snažím se něco vyrýt do stěny
tím malým rezavým hřebíkem.
Možná ze zoufalství.
A pot mi slepil vlasy…
Poslední dveře,
padám,
když krvácíš.
Dokáže mě to umlčet a oslepit natolik,
abych nemohl žalovat?
Oni to dopustí?
Nedokážu se s tím smířit…
Roztrhaný na kusy,
vím,že nemohu křičet
a ta malá modrá tečka na hřbetu tvé ruky
najednou vyrostla…
Track Name: Skylines
SKYLINES
I came you across on the way to home,
in eyes tears and dry mouth,
you asked me,what was the happiness.
Happiness means nothing to seek and
in spite of that something to find.
Did you want to have the wings?
In time it´s going to melt inside.
Drop after drop.
Trees,words,loves,
that all is going to melt in time.
The only,what will remain,
the sad birds flying over against the skyline.
Because no where to wander...

OBZORY
Potkal jsem tě na cestě domů,
v očích slzy a sucho v ústech,
ptal jsi se mě, co je štěstí.
Štěstí je nic nehledat
a přesto něco najít.
Chtěl jsi mít křídla?
Časem se to v tobě rozplyne.
Kapku po kapce.
Stromy,slova,lásky,
to vše časem se rozplyne.
Jediné,co zbude,
budou smutní ptáci vstříc obzoru letící.
Protože není kde se toulat…
Track Name: Statues Look-Alike Myself
STATUES LOOK-ALIKE MYSELF
I cut away one my hand and now
I´m trying to cut the second one.
It´s not possible...
You made a promise,that you´ll buy myself.
You made a promise,that you´ll jab my eyes off.
You made a promise,that you´ll dig my grave...
So I´m just simply walking hear
and looking for you and ewerywhere
I meet statues look-alike myself.
The pieces of stone,
which somebody gave them my features...
I don´t know,why I´m breaking them
one after another and crying.
I don´t know,why I was born...

MNĚ PODOBNÉ SOCHY
Uřízl jsem si jednu ruku
a teď si zkouším uříznout druhou.
Nejde to…
Slíbil jsi,že si mě koupíš.
Slíbil jsi,že mi vypíchneš oči.
Slíbil jsi,že mi vykopeš hrob…
Tak se tu jen tak procházím
a hledám tě
a všude potkávám mně podobné sochy.
Kusy kamene,
kterým někdo dal mé rysy…
Nevím,proč jednu po druhé
rozbíjím a pláču.
Nevím,proč jsem se narodil…
Track Name: Some Faces Behind The Wall
SOME FACES BEHIND THE WALL
Now even autumn already has face
more sorrowful than before and I
drowned in the sand I´m smothered
by my own laughing.
It´s not just cheery.
Several of them have already passed by,
but ever a burnt skin just remains.
It´s strange,how barren is my life full of penitence.
I´m lying on the place of my suffering
surrounded by wall and I have a dream.
Dream about some faces behind the wall...
Arm the homeless...
Descent...
Give me love...
Save my Doll...

NĚKTERÉ TVÁŘE ZA ZDÍ
Teď už i podzim má tvář smutnější než dříve
a já utopen v písku
dusím se vlastním smíchem.
Není zrovna veselý.
Několik už jich prošlo kolem,
ale vždy zůstala jen spálená kůže.
Je zvláštní,jak prázdný je můj život plný pokání.
Ležím na místě mé bolesti
obehnaném zdí a zdá se mi sen.
Sen o některých tvářích za zdí…
Track Name: In The Palms
IN THE PALMS
Right off there was a lot of prettiness on the world.
Sight was growing up.
He felt,that he went away,
when after staying awake all night the last morning came.
It was grey morn with hand in its palms.
Morning in the palms.
Speech without words...
Why did cells go mad?

V DLANÍCH
Najednou bylo na světě tolik krásy,
až přecházel zrak.
Cítil,že odchází,
když po probdělé noci přišlo poslední ráno.
Bylo to šedé ráno s hlavou v dlaních.
Ráno v dlaních.
Řeč beze slov…
Proč buňky se zbláznily?
Track Name: Into Silence
INTO SILENCE
My soul listens to desperate verses of Sun,
which fly through the emptyness
and silence is an answer of theirs...
Even the crying lost its meaning
or the tears of all dried out?
The tears of the blind,
that wander in darkness?
Yet everyone had one´s own truth...
And I see the stars go down,
devoured by our pride,
destroyed by our words,
with broken hope we fall into dust...
They can´t walk too far in circle.
They can´t see these bitter tears.
This injured Sun is weeping,
can´t anybody see?!??
I want myself to become the time.
Silently walking my own way.
Maybe I shall halt my steps.
Today we are still able to live.
But what will be tomorow?
What will fade away now?
All my cries are pointless,
we dwell in the rusty cage,
our cells,veins full of dust...
Awaiting...
And I see the stars go down...
Devoured...
With broken hope we fall into dust...

DO TICHA
Má duše naslouchá Slunci,
jeho zoufalým veršům,
které se nesou prázdnem
a ticho je jim odpovědí…
Už i pláč svůj smysl ztratil,
nebo vyschly už všem slzy?
Slzy těch slepých,
kteří bloudí tmou?
Vždyť každý svoji pravdu měl…
A já vidím upadat hvězdy,
pozřené naší pýchou,
zničené našimi slovy,
se zlomenou nadějí padáme do prachu…
V kruhu daleko nedojdou.
Neuvidí ty hořké slzy.
To zraněné Slunce pláče,
to to nikdo nevidí?!??
Já chtěl bych se stát časem.
Tiše svou cestou jít.
Možná bych se zastavil.
Dnes dá se ještě žít.
Ale co zítra?
Co tentokrát vybledne?
Všechny mé nářky jsou zbytečné,
přebýváme v rezavé kleci,naše buňky,žíly plné prachu…
Vyčkávání…
A já vidím upadat hvězdy…
Pozřené…
Se zlomenou nadějí padáme do prachu…